Podstawowe dane finansowe

Sprawozdania za rok 2018 i 2019, za trzy kwartały 2020 roku narastająco oraz za wyłączny trzeci kwartał 2020 roku, obrazują zaszłą zmianę w sytuacji finansowej Emitenta, po premierze gry Tank Mechanic Simulator (TMS), która miała miejsce w lutym 2020 roku.

Dana dla lat 2018 i 2019 zostały zbadane przez biegłego rewidenta, a dane za rok 2020 nie były przedmiotem badania, w związku z czym ich wartość może odbiegać od rzeczywistych wyników.

Podstawowe dane z Bilansu za okres od 2018 do 30 listopada 2020

(Dane w PLN)
2018
2019
1-3 kw. 2020
paź-20
lis-20
Aktywa trwałe
0
0
0
0
0
Aktywa obrotowe,
377 540,14
586 724,67
2 387 001,65
2 633 180,33
2 609 939,46
- Zapasy
322 221,43
561 277,55
51 732,45
59 483,85
124 221,90
- Należności krótkoterminowe
2 557,46
7 633,31
197 728,83
339 929,70
264 638,14
- Środki pieniężne
52 371,25
17 813,81
2 137 440,35
2 217 975,28
2 206 708,74
Kapitał własny
272 909,03
243 981,98
2 372 626,17
2 628 037,75
2 588 463,43
Zobowiązanie i rezerwy na zobowiązania, w tym:
104 631,11
342 742,69
14 375,48
5 142,58
21 476,03
- Zobowiązania długoterminowe
0
0
0
0
0
- Zobowiązania krótkoterminowe
104 631,11
342 742,69
14 375,48
5 142,58
21 476,03
Suma bilansowa
377 540,14
586 724,67
2 387 001,65
2 633 180,33
2 609 939,46

 

 

(Dane w PLN)
2018
2019
1-3 kw. 2020
3 kw. 2020
paź-20
lis-20
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
322 611,43
238 666,12
2 812 337,27
717 228,04
237.865,17
179.426,02
- przychody ze sprzedaży produktów
0
0
3 322 556,37
666 369,63
214.422,29
115.334,77
- zmiana stanu produktów
322 611,43
238 66,12
-510 219,10
50 858,41
23.441,88
64.091,25
Koszty operacyjne
368 183,34
258 544,23
418 598,17
208 092,83
69.029,48
189.365,17
EBIT = EBITDA
-45 572,77
-19 876,15
2 393 738,99
509 134,51
168.835,42
-9.935,83
Zysk/strata netto
-47 087,97
-28 927,05
2 128 644,19
416 930,16
255.411,58
-39.574,32

 

Od premiery tytułu TMS Emitent wykazywał zysk netto, dzięki przewyższającej wartości osiąganych przychodów nad kosztami działalności. w listopadzie 2020 roku Spółka odnotowała spadek sprzedaży tytułu, a zwiększone koszty działalności wynikają m.in. z dokonanych rozliczeń pomiędzy DeGenerals, a PlayWay S.A. (44.591,31 PLN plus VAT) oraz niekorzystnych dla Spółki zmian cen kursu PLN/USD. Szacowane przychody z platformy Steam za grudzień 2020 roku, wynoszą ponad 140 tys. PLN.

Emitent korzysta z ulgi podatkowej IP box, stanowiącej o niższym, 5-procentowym podatku CIT i PIT dla przedsiębiorstw uzyskujących przychody z komercjalizacji własności intelektualnej. Niższy podatek może płacić przedsiębiorstwo, które inwestując w badania i rozwój, opracuje np. nową technologię, zastrzeże ją (czyli zdobędzie na nią tzw. kwalifikowane prawo własności intelektualnej), a następnie będzie uzyskiwać przychód z jego komercjalizacji. Dnia 29 czerwca 2020 roku Emitent otrzymał wynik ekspertyzy, przeprowadzonej przez przedstawicieli Uniwersytetu Wrocławskiego, dotyczącej działalności badawczo-rozwojowej Studia, w ramach produkcji gry Tank Mechanic Simulator (TMS). Na podstawie ekspertyzy i opinii Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w ramach pozytywnej Interpretacji Indywidualnej z dnia 28 sierpnia 2020 r., Emitentowi przyznane zostało prawo do ulgi podatkowej „IP Box”, na mocy którego Spółka może korzystać z 5% stawki podatkowej od dochodu ze sprzedaży licencji tytułu TMS. Do momentu wydania decyzji Spółka uiszczała, na rzecz Urzędu Skarbowego, kwotę podatku przy uwzględnieniu 19% stopy podatku dochodowego. Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum, Emitent posiada nadpłatę podatkową, która, na podstawie odrębnego wniosku, zostanie zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Dokumentacja IP Box, ekspertyzy i orzeczenie Urzędu Skarbowego były dedykowane grze Tank Mechanic Simulator i jej dystrybucji na wszystkich platformach.  Przy kolejnych, produkowanych przez Studio tytułach, spełniających wymagania zastosowania ulgi podatkowej IP Box, konieczne będzie ponowne przygotowanie dokumentacji dedykowanej nowemu tytułowi i przeprowadzenie całościowej procedury związanej z przyznaniem 5% stawki podatku.

W latach 2018 i 2019 Emitent nie generował przychodów ze sprzedaży produktów, a jedyne zaksięgowane przychody były wynikiem dodatniej zmiany stanu produktów (produkcja gry). Ponoszone koszty działalności w większości stanowiły koszty wynagrodzeń i koszty usług obcych, będące kosztami bezpośrednio powiązanymi z produkcją tytułu TMS (koszty współpracy z zespołem deweloperskim, materiały, licencje, dźwięki). w 1 kw. 2020 roku koszty operacyjne związane z produkcją gry były znacząco mniejsze ze względu na datę premiery w lutym tego roku. Poniżej zaprezentowano tabelę obrazującą rozłożenie kosztów związanych wyłącznie z produkcją gry TMS.

Koszty produkcji gry Tank Mechanic Simulator

(Dane w PLN)
2017
2018
2019
1 kw. 2020
Suma kosztów
0
322 221,43
239 056,12
30 596,62
Moduły do gry
0
78 717,30
46,14
0
Wynagrodzenie programistów
0
242 997,00
140 284,52
19 726,19
Koszty NKUP
0
18,05
0
906,08
Wykonanie gry
0
63,28
1 821,70
381,17
Materiały, licencje, dźwięki
0
425,8
96 903,76
9 583,18

 

Przychody ze sprzedaży wersji na PC gry Tank Mechanic Simulator w podziale kwartalnym dla 2020 roku.

(Dane w PLN)
1 kw. 2020
2 kw. 2020
3 kw. 2020
Przychody ze sprzedaży
2 127 788,36
833 673,76
361 094,25

 

Tytuł Tank Mechanic Simulator, jest sprzedawany również za pośrednictwem platformy Nintendo Switch. We wrześniu przychody z portu osiągnęły wartość blisko 3,4 tys. PLN, w październiku 2020 r. ponad 6,5 tys. PLN, a w listopadzie 2020 r. ponad 2,3 tys. PLN. w przyszłości Emitent będzie czerpał również korzyści z obecnie wykonywanych portów gry. w przypadku współpracy ze spółka Console Labs S.A., Emitentowi przysługuje prawo do 30% przychodów ze sprzedaży tytułu, do momentu pokrycia nakładów na port przez kontrahenta. Następnie udział Emitenta w przychodach wzrasta do poziomu 50% przychodów. Dla portu na platformę Nintendo Switch (tworzony przez Ultimate Games S.A.) zapisy umowne dają Spółce prawo do 30% udziału w przychodach ze sprzedaży, a dla portu na platformy mobilne do 20%. Dla portu gry do wirtualnej rzeczywistości została ustalona wartość recoupu na poziomie 325 tys. PLN. Po pokryciu nakładów poniesionych na port przez GameFormatic S.A., udział Emitenta w przychodach będzie wynosił 50%. We wszystkich przypadkach podziałowi podlega przychód po opłaceniu 30% marży nakładanej przez platformy sprzedażowe. w zamieszczonej poniżej tabeli przedstawiono zestawienie warunków finansowych portów dla gry TMS.

Port Firma Wydawca Data premiery % podziału DeGenerals/ Firma portująca Recoup
MacOS
Consola Labs SA
PlayWay SA
02.10.2020. 
30/70 - do momentu pokrycia nakładów na port, później 50/50
 
PS4
Console Labs SA
PlayWay SA
1 kw. 2021 r.
30/70 - do momentu pokrycia nakładów na port, później 50/50
Nie
XBox One
Console Labs SA
PlayWay SA
1 kw. 2021 r.
30/70 - do momentu pokrycia nakładów na port, później 50/50
Nie
VR
GameFormatic SA
PlayWay SA
3 kw. 2021 r.
50/50
Tak, 325 tys. PLN
Nintendo Switch
Ultimate Games SA
Ultimate Games SA
27 sierpnia 2020 r.
30/70
Nie
Mobile
Ritual Games SA
PlayWay SA
1 kw. 2022 r.
20/80
Nie

 

W pierwszych latach działalności Spółka finansowała się wkładem założycielskim, wniesionym przy zawiązywaniu Spółki oraz pożyczkami udzielanymi przez spółkę PlayWay S.A. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły 104.631,11 PLN (sto cztery tysiące sześćset trzydzieści jeden złotych i jedenaście groszy), a na dzień 31 grudnia 2019 r. 342.742,69 PLN (trzysta czterdzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści dwa złote i sześćdziesiąt dziewięć groszy). Zobowiązania, wraz z odsetkami, zostały w całości uregulowane do końca kwietnia 2020 roku. w bieżącym roku Spółka nie wykazywała potrzeby korzystania z finansowania oprocentowanego, gdyż na koniec 3 kw. 2020 roku dysponowała kwotą 2.137.440,35 PLN (dwóch milionów stu trzydziestu siedmiu tysięcy czterystu czterdziesty złotych i trzydziestu pięciu groszy) wolnych środków pieniężnych.

Emitent w sprawozdaniach nie wykazuje wartości aktywów trwałych, gdyż w pierwszych dwóch latach ich nie posiadał. Zakup sprzętu nastąpił dopiero w trzecim kwartale 2020 roku i został w całości zaksięgowany na zużycie materiałów i energii zgodnie z zasadami rachunkowości. Spółka dokonała zakupu sprzętu za około 50 tys. PLN. Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum, w celu optymalizacji kosztów działalności Spółka korzysta z własnych serwerów dla kumulowania projektów, co przekłada się na oszczędność finansową rzędu kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie na projekt.

Recoup gwarantuje producentowi pokrycie nakładów na grę w pierwszej kolejności z przychodów ze sprzedaży. Następnie wpływy są dzielone między strony umowy według zapisów umownych.